Indput no. 3 Årgang 47: GRÆNSER som E-magasin

Tak til alle der kom forbi og fejrede bladudgivelsen med os! Her kommer bladet i digital version til dem, der ikke kunne være der samt til dem, der ikke tror på det trykte format.

grænser

Indput no. 2 årgang 47: BÆREDYGTIGHED som e-magasin

Så er Indputs nyeste magasin med temaet bæredygtighed på gaden i fysisk form og som e-magasin.

indputbæredygtighed

AKADEMIA: CV’ets funktion i subjektets narrative selvkonstruktion

akademia logo

 

CV’ets funktion i subjektets narrative selvkonstruktion

Af Amanda Lambæk, stud.psych.

BACHELORPROJEKT: Curriculum Vitæ er den latinske betegnelse for CV og betyder livsbane eller livskurs. Fænomenet kan karakteriseres som et skriftligt værktøj, der finder anvendelse i forbindelse med jobsøgningsprocessen, hvormed subjektet præsenterer udvalgte dele af sig selv, herunder tidligere aktiviteter og erhvervede kompetencer. Med dette BA-projekt har jeg haft et ønske om at bevæge mig ud over denne gængse opfattelse af CV’et og undersøge fænomenet i en psykologisk og sociologisk kontekst. Gennem forskellige teoretiske perspektiver undersøger projektet, hvorledes CV’et som materielt redskab kan opfattes som et konstituerende element i subjektets narrative selvkonstruktion. Denne interesse udspringer af en personlig oplevelse som studerende på Københavns Universitet, hvor CV’et sommetider optræder som samtaleemne blandt de studerende – hvad bør det indeholde, og hvorledes kan det optimeres og rettes mod et fremtidigt karriereliv? Min oplevelse har efterfølgende affødt en antagelse om, at CV’et ikke kun er aktuelt i en konkret jobsøgningsproces, men ligeledes kan opfattes som led i den måde, hvorpå vi narrativt konstruerer vores selv.

CV’et som samfundsmæssig konstruktion

Ifølge den polske sociolog Zygmunt Bauman kan det nuværende samfund metaforisk beskrives som en flydende væske, hvor samfundsmæssige normer ikke længere står entydigt defineret, og hvor subjektet derfor står over for en række valg i forhold til at skulle konstruere sin identitet. Dette foranderlige samfund stiller krav til subjektet i forhold til at kunne agere fleksibelt og omstillingsparat. CV’et må derfor holdes ajour med omverdens forandringer og bliver dermed en dynamisk konstruktion, der tager form efter den kontekst, hvori den udformes. Desuden peger Bauman på de præstationsorienterede tendenser, der kendetegner det nuværende samfund, hvor selvkritiske subjekter stilles til ansvar for egne præstationer – successer såvel som fiaskoer. Med CV’et øges subjektets opmærksomhed på egne præstationer i form af kompetencer, resultater og tidligere succeshistorier, og fænomenet kan derfor opfattes som udtryk for omtalte præstationskultur. Bauman beskriver desuden det nutidige arbejdsmarkeds kortsigtede mentalitet i form af hyppige jobskift og løse ansættelseskontrakter, hvilket peger på, at CV’et bliver et oftere anvendt redskab. Et redskab som subjektet ikke kun konfronteres med i et konkret jobskifte, men som i kraft af det flygtige arbejdsmarked indtager en mere gennemgribende rolle i subjektets liv.

En narrativ vinkel på CV’et

Den amerikanske psykolog Jerome Bruner peger på, at subjektet skaber sit selv med fortællingen som redskab, hvorved fortidige erindringer og fremtidige muligheder holdes sammen. Konstruktionen af CV’et synes på samme måde at indtage en narrativ form orienteret i tid, da fænomenets formål er at skabe den gode historie om subjektet, som dels understreger tidligere resultater og dels kan medvirke til at åbne op for andre jobmuligheder end hidtil afprøvede. Bruner understreger desuden narrativet som et værn mod kaos og uorden, et redskab til at forlige sig med livets overraskelser og til at transformere det mærkværdige til en acceptabel og forståelig form. Fortællingen bliver dermed funktionel i forhold til at bringe orden og sammenhæng i subjektets liv. På samme måde kan udarbejdelsen af CV’et opfattes som led i en meningsgenererende proces, hvor forestillinger om fremtidigt arbejdsliv afklares, og der derved skabes sammenhæng og overblik i selvfortællingen. Den narrative selvkonstruktion må ligeledes balancere mellem autonomi, som udtryk for egen fri vilje, og forpligtigelse over for de kulturelle og menneskelige omgivelser. Denne balancering synes ligeledes at blive afspejlet i CV’et, som både formes ud fra subjektets selvstændige ønsker og mål for fremtiden og ud fra kulturelle normer om den gode og positive fortælling på CV’et. Opsummerende bliver det med Bruner muligt at opfatte CV’et som led i en narrativ selvkonstruktion, idet konstruktionen af CV’et synes at følge en række narrative principper.

Aktør-netværksteoretisk terminologi

Men hvordan kan et materielt redskab som CV’et opfattes som element i måden, hvorpå vi konstruerer vores selv? Til denne forståelse bidrager den franske sociolog og antropolog Bruno Latour med et omfattende aktørbegreb, hvor både menneskelige såvel som ikke-menneskelige skikkelser er inkluderet. Dette betyder, at materielle genstande kan opfattes som handlende aktører, der skaber ændringer i en given tilstand. Latours netværksdefinition adskiller sig fra mange traditionelle opfattelser, idet netværket ikke betegner en på forhånd fastlagt stuktur, men tværtimod kun glimtvist eksisterer som bevægelige forbindelser mellem aktørerne. Denne aktør-netværksteoretiske terminologi betyder, at den sociale verden ikke skal opfattes som et fastlagt og på forhånd eksisterende domæne med en forklarende kraft i sig selv, men som en konstruktion, som kun kan forstås ved at følge de spor, der efterlades af aktørernes forbindelser til hinanden.

CV’et som aktør

Latours heterogene aktørbegreb giver anledning til at definere det materielle CV som et subjekt. Inden for en latouriansk forståelsesramme skal CV’et dermed ikke opfattes som et begrænset objekt, der blot konstrueres af det sociale og står til rådighed for subjektet, men som i kraft af sin aktørstatus får en medkonstruerende rolle i spørgsmålet om, hvad der binder det sociale sammen. I forlængelse heraf argumenterer Latour for, at subjektiviteten ligeledes konstrueres gennem cirkulerende aktørers forbindelser til hinanden. Dette betyder, at subjektets evne til at koble sig til aktører kan opfattes som centralt krav i forhold til selvkonstruktionen. Denne opkoblende handling synes endnu mere væsentlig, idet subjektet i kraft af Latours relationelle ontologi ikke per automatik er en del af et netværk. Det menneskelige subjekts opkobling til CV’et og CV’ets videre forbindelser til andre aktører kan således forstås som led i subjektets selvkonstruerende proces.

Et relationelt udformet CV?

Fremstillingen af subjektets kompetencer på CV’et synes imidlertid kontekstforladt, idet kompetencerne præsenteres på skrift, isoleret fra de omgivelser, hvori de er tillært og forsat udvikles. CV’et synes derved at blive et individorienteret element i den narrative selvkonstruktion, hvilket kan give indtryk af, at subjektet står alene med ansvaret for sit karriereliv. Med Latours relationelle ontologi og subjektsyn kan dette individfokus imidlertid betragtes som en illusion, idet subjektiviteten konstrueres gennem forbindelser til andre aktører og dermed aldrig kan stå alene. Projektet foreslår derfor, at CV’et forholder sig til de andre aktører – menneskelige såvel som ikke-menneskelige – der har været medvirkende til at opnå de pågældende resultater. Herved betones det relationelle aspekt og kompetencens sociale tilblivelse opprioriteres, mens det entydige individualistiske fokus på subjektets præstationer nedtones.

Konklusion

I nærværende BA-projekt leverer Bauman den samfundsmæssige ramme, hvori undersøgelsen af CV’et placeres, mens Bruners narrative principper og Latours ANT-terminologi fungerer som opgavens centrale argumenter i forhold til at forstå CV’et som konstituerende element i subjektets narrative selvkonstruktion. De respektive teoriers dynamiske og anti-essentialistiske subjektsyn samt foranderlige samfundsopfattelse peger desuden på CV’et som en foreløbig proces, hvilket gør selvkonstruktionen til en yderst sammensat, dynamisk og relationel størrelse.

Litteraturliste

Bauman, Z. (2006). Flydende modernitet

Bruner, J. (1999). Mening i handling

Bruner, J. (2004). At fortælle historier, i juraen, i litteraturen og i livet

Latour, B. (2006b). Om aktør-netværksteori. Nogle få afklaringer og mere end nogle få forviklinger. I B. Latour, Vi har aldrig været moderne

Latour, B. (2008). En ny sociologi for et nyt samfund

Akademia fra Indput no 1. årgang 47 OMVENDT

Indput no. 1, årgang 47 OMVENDT som E-magasin

Tak til dem, der kom forbi Indput til releasefest og fejrede bladudgivelsen i fysisk format sammen med os! Nu er bladet også tilgængeligt som e-magasin, så I kan læse det hvor som helst, når som helst.

Omvendt

Indput no. 4, Årgang 46 som E-magasin!

Omsider er det her! Indput no. 4, Årgang 46 nu også i e-magasin format, så du kan læse det når som helst, hvor som helst!

 

Indput nr. 4

Release No. 4, 46. årgang med Weber og grillpølser!

KU har været så venlig at istandsætte den hemmelige gård ved den nye forelæsningsbygning 35, hvilket vi i Indput er meget glade for, fordi det betyder, at vi har fået os en dejlig baghave, som gør sig glimrende i eftermiddagssolen. Da torsdagsbaren til alles store ærgrelse var nødsaget til at aflyse deres årlige grillbar, lægger Indput derfor baghave til en pendant i mini-format, hvor alle er velkomne til med en grillpølse i hånden at glæde sig over udgivelsen af semesterets sidste Indput-magasin.

Derfor: Kom forbi os i gården ved bygning 35 fredag d. 29. maj kl. 16 og få en grillpølse med brød for en flad 10’er, læs (/skim) bladet igennem med os i solen, mens du enten nyder, at du har fået sommerferie eller, tager dig et velfortjent afbræk fra eksamenslæsningen.

Indput no. 3, Årgang 46 som E-magasin!

Så er det nyeste Indput no. 3, Årgang 46 på gaden i fysisk form, og i e-magasin format, så du kan læse det på din smartphone eller tablet.

Mark Johnson

Indput fejrer børnefødselsdag!

Hej ______________

Det vil glæde mig at se dig til min fødselsdag.

Det er den 27/3 kl.16:00 i indput-lokalet.

Jeg håber meget, du kan komme.

Vi skal læse det nye indputblad, lege lege, spise boller og du kan lave din helt egen lagkage med masser af glasur og flødeskum.

Kh. Indput :)

Indput no. 2, 46. Årgang som E-magasin!

Nu er det nyeste Indput kommet online som E-magasin, så du kan læse det på din mobil eller tablet.

Læs bl.a. om hvorfor Donna Haraway optræder som cyborg udenpå bladet, og om Svend Brinkmanns opgør med selvhjælpslitteraturen.

 

årgang 46 forside

AKADEMIA: Drømme og Dødsdrifter


akademia logo

 

 

 

 

Af Mikkel Plesner Lyngse, stud.psych.

 

BACHELORPROJEKT. Mange vil kunne genkende skildringen af traumatiserede personer, som ikke kan ryste en voldsom, traumatiserende oplevelse af sig, men gang på gang tvinges til at gennemleve den på ny i søvnen. Dette fænomen, som jeg er blevet konfronteret med gennem nogle af brugerne på et frivilligt arbejde, har jeg forsøgt at forstå i mit bachelorprojekt. Fænomenet for bachelorprojektet var således voldsomme, tilbagevendende mareridt, hvor den drømmende genoplever en voldsomt ubehagelig oplevelse.
Det, der særligt fangede min interesse, var fænomenets tilsyneladende irrationalitet: Hvordan kan det være, at et eller andet i os gang på gang gennemtvinger noget så smertefuldt? En undersøgelse af et fænomen der formes uden om bevidst-heden, og på en gang forekommer irrationelt og meningsfuldt, falder ret naturligt inden for mit primære teoretiske interesseområde, nemlig psykoanalysen. Jeg valgte derfor at udarbejde en psykoanalytisk undersøgelse af mareridtene og startede ved Freuds klassiske værk Drømmetydning fra 1900.

Fra lystprincip til dødsdrifter
I Drømmetydning præsenterer Freud en teori om drømmen som ønskeopfyldende, hvilket vil sige, at også mareridt kan føres tilbage til infantile ønsker, der har undergået sekundær bearbejdning. Drømme – og mareridt – følger altså det såkaldte lystprincip og er derfor grundlæggende lystfulde ifølge Freud anno 1900.
Min indgang til undersøgelsen af mareridtene var imidlertid deres ulystbetonede karakter, og for at følge denne vinkel – altså min og de drømmendes oplevelse – rettede jeg mig mod Freuds meget omdiskuterede teori om dødsdrifterne fra 1920. I forhold til mit projekt er det centrale i denne del af Freuds teoriudvikling, at han her gør op med lystprincippets dominans og indskriver gentagelsestvangen som det psykiske apparats grundlæggende funktionsprincip. Med teorien om dødsdrifterne kan drømme (og mareridt) med Freuds egne ord tolkes i henhold til psykiske principper og processer hindsides lystprincippet.

Dødsdrifterne bag mareridtene
Freuds indførelse af dødsdrifterne blev begrundet i observationen af en række ubehagelige gentagelsesfænomener, herunder tilbagevendende traumatiske drømme, som hverken undgik smerten eller bragte forløsning, men tværtimod gentog smerten. Disse fænomener måtte derfor forstås som undtagelser fra reglen om lystprincippets dominans, og Freud henførte dem til et mere elementært psykisk funktionsprincip, som han karakteriserede gentagelsestvangen, der udtrykker et grundlæggende moment ved dødsdrifterne.
Med udgangspunkt i de perspektiver på dødsdrifterne, Freud fremsatte i 1920, kan de tilbagevendende mareridt anskues i et nyt lys. Den gentagne gennemtvingelse af smertefulde oplevelser kan forstås ud fra gentagelsestvangen, som ifølge Freud kan begrundes i den frie energi, som søger den totale udløsning ad den kortest mulige vej. Da denne udløsning sker uafhængigt af lyst/ulystpolariteten, kan den derfor også medføre ulyst. Inden for denne forståelsesramme er mareridtene således ikke ønskeopfyldende, men grundlæggende ulystbetonede og smertefulde.

Hjælp fra Frankrig
Freuds udlægning af teorien om dødsdrifterne har affødt en del diskussioner i psykoanalytiske kredse, hvor den bl.a. er blevet totalt forkastet, omformuleret på diverse måder og – i nogles øjne – misforstået. Debatten har bl.a. raset i Frankrig, og jeg valgte derfor at inddrage to forskellige perspektiver på dette fra hhv. Jean Laplanche og André Green.
På baggrund af Laplanches teori kan de tilbagevendende mareridt forstås som udtryk for et traume, der overstiger subjektets evne til at skabe psykisk repræsentation. Det henstår derfor usymboliseret og indstifter et fravær af betydning i psyken, som subjektet er tvunget til at forsøge at repræsentere, hvorfor subjektet igen og igen må vende tilbage til det.
Jeg argumenterer endvidere for, at Greens teoribygning kan kvalificere en forståelse af de tilbagevendende mareridt som et desperat forsøg på repræsentationsdannelse, hvilket indebærer en momentan binding af den overvældende og formløse psykiske smerte, traumet udgør i form af ubunden energi.

Konklusion
På baggrund af Freuds, Greens og Laplanches teorier argumenterer jeg sammenfattende for, at de tilbagevendende, voldsomme mareridt kan forstås som et udtryk for døds-drifternes særlige funktionsmåde. Mareridtenes tilbagevenden kan i denne sammenhæng begrundes i psykens fordring om at skabe mening i det meningsløse. Dette meningsløse er et traume, som subjektet ikke kan begribe, og som derfor ikke bindes og symboliseres, men forbliver ubundet og uden repræsentation. Traumet melder sig derfor uden mening og tvinger den drømmende til at forsøge at give det betydning. Da det ikke kan symboliseres, må det aktualiseres gennem ageren, hvilket manifesteres i mareridtet, hvor driften momentant bindes og repræsenteres og finder fuldstændig udløsning uden hensyn til udviklingen af lyst eller ulyst. I dette perspektiv er drømmen ikke nødvendigvis ønskeopfyldende, men kan være grundlæggende smertefuld.

 

Udvalgt litteratur
Freud, S. (1900). Drømmetydning (3. udg.). København: Hans
Reitzel (1982)
Freud, S. (1920). Hinsides Lystprincippet. I O. A. Olsen, B. Kjær,
& S. Køppe (Red.), Metapsykologi 2 (2. udgave udg., s. 21-73).
København: Hans Reitzel (1983)
Green, A. (1999). The Work of the Negative. London: Free
Association Books
Green, A. (2005). Key Ideas for a Contemporary Psychoanalysis.
London & New York: Routledge
Laplanche, J. (1987). Nye Fundamenter for Psykoanalysen.
Aarhus: Klim (1990)
Laplanche, J. (2004). The so-called ’death drive’: a sexual drive.
British Journal of Psychotherapy, 20 (4), 455-471